Kundeservice, hverdager 8-17:  22 41 69 10

Hjem
Våre tjenester
Våre Destinasjoner
Om Vulkan Reiser
Kontakt oss
Forespørsel
OM VULKAN REISER AS
KUNDER
NYHETER
OM WEBPLASSEN
REISEVILKÅR
Kontakta oss
Kontakt våre prosjektledere for å diskutere ideer til arrangementet.
Vil du at vi
skal kontakte deg?
Navn:
E-post:
Telefonnummer:
Beskjed:

Send

Skriv ut

 

REISEVILKÅR – KONFERANSE- OG GRUPPEREISER

AVTALEFORHOLD
1. Reiseavtalen er bindende for partene Vulkan Reiser AS og bestilleren av konferanse- eller gruppereise når Vulkan Reiser AS har bekreftet bestillerens bestilling skriftlig (faktura for påmeldingsgebyr), og bestilleren innen avtalt tid har betalt fastsatt påmeldingsgebyr i henhold til Vulkan Reiser AS instruksjoner.
2. Alle spørsmål knyttet til avtalt reise avklares utelukkende mellom Vulkan Resor
og bestilleren.
3. Eventuell avtale mellom Vulkan Reiser AS og bestilleren som endrer eller opphever reiseavtalen og dens vilkår, skal inngås skriftlig og godkjennes av begge parter for å være gyldig.
4. Bestilleren har plikt til å informere passasjerene om disse vilkårene.

KONTAKTPERSON
Bestilleren skal utnevne en kontaktperson med myndighet til å representere bestilleren overfor Vulkan Reiser AS i alle saker som gjelder reiseavtalen, samt i alle andre saker som gjelder arrangering av konferanse- eller gruppereisen.

DELTAKERLISTER
Bestilleren skal senest 40 dager før avtalt avreisedato gi Vulkan Reiser AS navnene på samtlige passasjerer.

AVBESTILLING

1. Avbestilling skal alltid skje skriftlig.

2. Bestilleren kan kostnadsfritt avbestille opptil 10 % av antall passasjerer i henhold til den opprinnelige avtalen, så lenge det fortsatt er minst 10 personer i bestillingen, og under forutsetning av at avbestillingen er Vulkan Reiser AS i hende senest 60 dager før avtalt avreisedato (dersom reisen omfatter flere avreisedatoer, gjelder alltid den første avreisedatoen).

3. For avbestillinger som ikke omfattes av bestemmelsene i punkt 2 over,
debiteres et avbestillingsgebyr per avbestilt passasjer i henhold til tabellen under. Prosenttallene i tabellen angir at avbestillingsgebyret debiteres med et beløp som tilsvarer så mange prosent av hver avbestilte passasjers totalpris i henhold til reiseavtalen.

 


AVBESTILLING FØR AVREISE          AVBESTILT DEL AV AVTALT GRUPPE, KOSTNAD PER PERSON
DAGER                                           1–10 %                 11–100 %
Mer enn 60                                     0 *                        10 % *
59–46                                            10 % *                   20 % *
45–31                                            25 % *                   80 % *
30–16                                            50 % *                   100 %
15–9                                              80 % *                   100 %
8–0                                                100 %                    100 %


*) Forutsatt at gruppen fortsatt består av minst 10 personer.

ENDRINGER

Forandringer gjort av kunden


1. Reisende kan forandre hotel, utflukter og liknende hvor mulig. Forandringer i bestillingen som innebærer forandring av avgangsdato forutsetter at flyselskapet aksepterer forandring og at reisen forsatt kan gjennomføres. En avgift på 100 kr må betales per forandring, i tillegg til eventuelle ektra kostnader fra underleverandører.

2. Navnendringer på enkeltpassasjerer i gruppen som er Vulkan Resor i hende senere enn 30 dager før avtalt avreisedato, debiteres bestilleren i henhold til de merkostnader som Vulkan Resor pådrar seg, minimum 250 kr per passasjer.


BETALINGSVILKÅR

1. Påmeldingsgebyret er på 20 % (minst 1500 kr/person) av bestilt arrangement og skal være Vulkan Reiser AS i hende på angitt forfallsdato (normalt 10 dager etter bestilling dersom ikke annet er avtalt) i henhold til faktura for påmeldingsgebyr. Påmeldingsgebyret er en del av prisen for reisen og trekkes fra sluttoppgjøret.
2. Sluttoppgjøret skal være Vulkan Reiser AS i hende senest 40 dager før avtalt avreisedato dersom
ikke annet er særskilt avtalt. Dersom Vulkan Reiser AS ikke har mottatt full betaling for reisen senest 40 dager før avtalt avreisedato, kan Vulkan Reiser AS betrakte hele reisen som avbestilt og beregne erstatning i henhold til tabellen over. Ved bestilling av reise innen 40 dager før avtalt avreisedato skal den totale prisen for reisen betales omgående.
3. Kostnad for tilleggsarrangement utenom det som er betalt i henhold til punkt 1 og 2 over,
faktureres etter avsluttet reise og betales av bestilleren innen 30 dager etter at tilleggsfaktura er mottatt.

4. Fra forfallsdato debiteres forsinkelsesrente på 13 % i henhold til svensk rentelov.

PRISENDRING
1. Dersom det oppstår en kostnadsøkning for Vulkan Reiser AS etter at reiseavtalen har blitt bindende for partene, kan Vulkan Reiser AS øke prisen på reisen med et beløp som tilsvarer kostnadsøkningen hvis den skyldes endringer i skatter, tollsatser eller avgifter på tjenester som inngår i reisen. Vulkan Reiser AS skal så snart som mulig varsle bestilleren om prisøkningen.

2. Dersom Vulkan Reiser AS kostnader for å gjennomføre reisen minker på grunn av reduserte skatter,
tollsatser eller avgifter som nevnt over, skal Vulkan Reiser AS senke prisen på reisen med et beløp som tilsvarer kostnadsreduksjonen.

3. Tilbudet er basert på gjeldende valutakurser på det aktuelle tidspunktet. Kostnadsøkninger som følge av valutakursendringer på mer enn 5 % reguleres med tilsvarende beløp i sluttfakturaen.

ANSVAR
1. Vulkan Reiser AS er ansvarlig for feil eller mangler i forbindelse med at avtalte ytelser har uteblitt eller er utført på en måte som er under avtalt standard. Erstatning for feil eller mangler som nevnt over gis i form av prisavslag med et beløp som kan anses å tilsvare feilens eller mangelens betydning.

2. Utover det som er angitt i punkt 1. over, er Vulkan Reiser AS kun ansvarlig for skade som Vulkan
Reiser AS eller firma innleid av Vulkan Reiser AS for å gjennomføre reisen har forårsaket gjennom uaktsomhet eller forsømmelse.

3. Vulkan Reiser AS fraskriver seg ethvert ansvar i henhold til punkt 1. og 2. over for feil, mangler eller skade som skyldes
katastrofe, epidemi, streik eller annen hendelse av force majeure-karakter, eller som skyldes forsømmelse fra bestillerens eller passasjerens side.

4. Vulkan Reiser AS ansvar i henhold til punkt 2. over omfatter kun direkte økonomisk skade.
For indirekte skade (følgeskade) eller skade som ikke er av økonomisk art (immateriell skade), fraskriver Vulkan Reiser AS seg alt ansvar. Denne fraskrivningen gjelder imidlertid ikke dersom Vulkan Reiser AS har forårsaket skaden gjennom uaktsomhet.

5. Bestilleren har ikke krav på erstatning for feil, mangler eller skade som nevnt over hvis vedkommende ikke varslet Vulkan Reiser AS innen ti dager etter at han/hun oppdaget eller burde ha oppdaget feilen. Eventuell reklamasjon skal skje på reisemålet, slik at Vulkan Reiser AS får mulighet til å avhjelpe situasjonen.

6. Bestilleren skal informere passasjerene om deres plikt til å følge de anvisninger for
gjennomføring av reisen som gis av reiseleder/guide eller annen person på oppdrag av Vulkan Reiser AS. Passasjerer har plikt til å følge de ordensregler som gjelder for reise, transport, hotell osv., og opptre på en slik måte at medpassasjerer eller andre personer ikke forstyrres. Dersom passasjerer i vesentlig grad bryter denne bestemmelsen, kan Vulkan Reiser AS heve reiseavtalen.

Vulkan Reiser AS startet år 2000 og stiller statlig reisegaranti gjennom Reisegarantifondet.
Om Vulkan Reiser | Kontakta oss | Sitekart
© Vulkan Resor AB